e-stavebniny.com - Stavevebn materil, Online stavebniny, nejni ceny

 
vsledky hledn
nzev vrobku mj bn cena
bez DPH
sleva nae cena
bez DPH
poet mj
v balen
kupuji mj
Cihla pln 290x140x65 P20 ks 7.9 K 21 % 6.2 K 297.00
 
Cihla lehen 290x140x65 P30 ks 6.9 K 8 % 6.3 K 297.00
 
Cihla cdm 240x115x112 P20 ks 7.8 K 8 % 7.1 K 240.00
 
Cihla votinov CV14 290x140x140 ks 18 K 21 % 14.2 K 168.00
 
Cihla NF 240x115x71 ks 10.4 K 8 % 9.5 K 392.00
 
Cihla dut pk cd 2 ks 5.2 K 8 % 4.8 K 404.00
 
Vpenopskov cihla VF ks 8.5 K 20 % 6.8 K 240.00
 
Vpenopskov cihla NF ks 7.8 K 8 % 7.2 K 308.00
 
Porotherm 8 PD P8/10 ks 41.1 K 26 % 30.4 K 128.00
 
Porotherm 11,5 PD P8/P10 ks 50.4 K 26 % 37.3 K 100.00
 
Porotherm 17,5 P+D P10 ks 51 K 26 % 37.7 K 84.00
 
Porotherm 24 PD P10 ks 64.9 K 26 % 48 K 60.00
 
Porotherm 30 P+D P10 247x300x238 ks 51.8 K 26 % 38.3 K 80.00
 
Porotherm 38 P+D P10 ks 65.4 K 26 % 48.4 K 60.00
 
Porotherm 50 EKO+ Profi P8 248x500x249 ks 147.9 K 26 % 109.5 K 40.00
 
Porotherm 44 EKO+ Profi P8 ks 126.9 K 26 % 93.9 K 60.00
 
Ytong 50x249x599 P4-500 m2 228 K 21 % 180.1 K 23.40
 
Ytong 75x249x599 P2-500 m2 320 K 21 % 252.8 K 18.00
 
Ytong 100x249x599 P2-500 m2 393 K 21 % 310.5 K 13.50
 
Ytong 125x249x599 P2-500 m2 507 K 21 % 400.5 K 10.80
 
Ytong 150x249x599 P2-500 m2 587 K 21 % 463.7 K 9.00
 
Ytong 300x249x599 P4-500 pdk m2 1060 K 21 % 837.4 K 4.50
 
Ytong 300x249x599 P2-400 pdk m2 1040 K 21 % 821.6 K 4.50
 
Ytong 375x249x599 P2-400 pdk m2 1247 K 21 % 985.1 K 3.60
 
Isoflamm GG4 modifikace APP m2 139 K 22 % 108.4 K 10.00
 
Bitagit 40 AL-radon m2 90 K 13 % 78.3 K 7.50
 
Isoflamm PKV 4 modifikace APP m2 149 K 30 % 104.3 K 10.00
 
Isoflamm PKV 5 modifikace APP m2 159 K 25 % 119.3 K 7.50
 
Isoflamm EKV4 modifikace SBS m2 149 K 33 % 99.8 K 10.00
 
Isoflamm EKV5 modifikace SBS m2 169 K 33 % 113.2 K 7.50
 
A 330 H m2 21 K 16 % 17.6 K 30.00
 
Bitagit R13 m2 33 K 16 % 27.7 K 10.00
 
Bitagit 35 minerl m2 65 K 16 % 54.6 K 10.00
 
Sklobit 40 minerl m2 88 K 10 % 79.2 K 10.00
 
Bitagit 40 Al Radon m2 99 K 13 % 86.1 K 10.00
 
Bitagit 35 Al Radon m2 94 K 15 % 79.9 K 10.00
 
Cement II/B 32,5R - 25 kg pyt 64.5 K 17 % 53.5 K 1.00
 
Vpenn hydrt - 20 kg pyt 104.5 K 10 % 94.1 K 1.00
 
Sdra stavebn - 30 kg pyt 157 K 15 % 133.5 K 1.00
 
Zdc malta - mur920 - 30 kg pyt 81 K 25 % 60.8 K 1.00
 
Zdc malta mur 950 - 30kg pyt 68.4 K 25 % 51.3 K 1.00
 
Lepic malta naYtong- Cemix poroflex - 25 kg pyt 140 K 25 % 105 K 1.00
 
Jdrov omtka run - ip 18R - 30 kg pyt 84.6 K 25 % 63.5 K 1.00
 
Jednovrstv omtka - ip 20 - 30 kg pyt 115.2 K 25 % 86.4 K 1.00
 
tukov omtka - Cemix ip 29J vnitn - 30 kg pyt 126 K 25 % 94.5 K 1.00
 
MAXIT plan 425 cement.potr 30kg - (pal/42) pyt 80.1 K 25 % 60.1 K 1.00
 
Cemix jdrov omtka stroj.40kg-ip18/012 (pal/35) pyt 144 K 22 % 112.3 K 1.00
 
MAXIT plan samonivel.anhyd.potr 30kg- 486/490 (pal/42) pyt 147 K 25 % 110.3 K 1.00
 
Cemix zdc malta - Cemix mur910/021- 40 kg pyt 110 K 22 % 85.8 K 1.00
 
Cemix zdc-spr.malta 40kg mur 980/111 (pal/35) pyt 196 K 33 % 131.3 K 1.00
 
Komnov tvrnice 1820 ST ks 217 K 23 % 167.1 K 1.00
 
amotov vloka 20 ST ks 268 K 23 % 206.4 K 1.00
 
am. vloka pro kom. dvka 20 ST ks 850 K 23 % 654.5 K 1.00
 
am. vloka pro kouovod 90 20 ks 850 K 23 % 654.5 K 1.00
 
Izolan roho 20 ks 67 K 23 % 51.6 K 1.00
 
Zkladn souprava 20 ST ks 5146 K 23 % 3962.4 K 1.00
 
Krakorcov deska 1820 ST ks 1016 K 23 % 782.3 K 1.00
 
Kryc deska 1820 ST ks 1586 K 23 % 1221.2 K 1.00
 
Sada Schiedel - prvn 3m komna 20ST ks 11745 K 23 % 9043.7 K 1.00
 
Sada Schiedel - prvn 3m komna 16ST ks 10532 K 23 % 8109.6 K 1.00
 
ROCKMIN plus 610x1000x50 mm m2 80 K 47 % 42.4 K 7.20
 
ROCKMIN plus 610x1000x60 mm m2 96 K 47 % 50.9 K 6.00
 
ROCKMIN plus 610x1000x80 mm m2 128 K 47 % 67.8 K 7.20
 
ROCKMIN plus 610x1000x100 mm m2 160 K 47 % 84.8 K 6.00
 
ROCKMIN plus 610x1000x120 mm m2 192 K 47 % 101.8 K 4.80
 
ROCKMIN plus610x1000x140 mm m2 224 K 47 % 118.7 K 4.20
 
ROCKMIN plus 610x1000x160 mm m2 256 K 47 % 135.7 K 3.60
 
ROCKMIN plus 610x1000x180 mm m2 288 K 47 % 152.6 K 3.00
 
ROCKMIN plus 610x1000x200 mm m2 320 K 47 % 169.6 K 3.00
 
Megarock plus tl. 100 mm m2 160 K 35 % 104 K 6.00
 
Megarock plus tl. 180 mm m2 288 K 35 % 187.2 K 4.00
 
Paleta KM Beta 120/80 ks 220 K 0 % 220 K 1.00
 
Steprock ND 600x1000x20 mm m2 130 K 38 % 80.6 K 7.20
 
Steprock ND 600x1000x60 mm m2 390 K 38 % 241.8 K 2.40
 
Steprock ND 600x1000x30 mm m2 195 K 38 % 120.9 K 6.00
 
Steprock ND 600x1000x40 mm m2 260 K 38 % 161.2 K 3.60
 
Steprock ND 600x1000x50 mm m2 325 K 38 % 201.5 K 2.40
 
Steprock HD 600x1000x20 mm m2 150 K 38 % 93 K 7.20
 
Steprock HD 600x1000x50 mm m2 375 K 38 % 232.5 K 2.40
 
Steprock HD 600x1000x30 mm m2 225 K 38 % 139.5 K 6.00
 
Steprock HD 600x1000x40 mm m2 300 K 38 % 186 K 3.60
 
ROCKTON 610x1000x40 mm m2 104 K 38 % 64.5 K 9.15
 
ROCKTON 610x1000x50 mm m2 130 K 38 % 80.6 K 7.32
 
ROCKTON 610x1000x60 mm m2 156 K 38 % 96.7 K 6.10
 
ROCKTON 610x1000x80 mm m2 208 K 38 % 129 K 3.66
 
ROCKTON 610x1000x100 mm m2 260 K 38 % 161.2 K 3.66
 
ROCKTON 610x1000x120 mm m2 312 K 38 % 193.4 K 3.05
 
ROCKTON 610x1000x140 mm m2 364 K 38 % 225.7 K 2.44
 
ROCKTON 610x1000x160 mm m2 416 K 38 % 257.9 K 1.83
 
Frontrock S 600x1000x20 mm m2 116 K 35 % 75.4 K 4.80
 
Frontrock S 600x1000x30 mm m2 174 K 35 % 113.1 K 3.60
 
Frontrock S 600x1000x40 mm m2 232 K 35 % 150.8 K 3.60
 
Frontrock S 600x1000x50 mm m2 290 K 35 % 188.5 K 2.40
 
Frontrock S 600x1000x120 mm m2 696 K 35 % 452.4 K 1.80
 
Frontrock S 600x1000x200 mm m2 1160 K 35 % 754 K 1.20
 
Frontrock S 600x1000x100 mm m2 580 K 35 % 377 K 1.80
 
EPS 70 S 500x1000x10 mm m2 24 K 50 % 12 K 25.00
 
EPS 70 S 500x1000x20 mm m2 48 K 50 % 24 K 12.50
 
EPS 70 S 500x1000x30 mm m2 72 K 50 % 36 K 8.00
 
EPS 70 S 500x1000x40 mm m2 96 K 50 % 48 K 6.00
 
EPS 70 S 500x1000x50 mm m2 120 K 50 % 60 K 5.00
 
EPS 70 S 500x1000x60 mm m2 144 K 50 % 72 K 4.00
 
EPS 70 S 500x1000x70 mm m2 168 K 50 % 84 K 3.50
 
EPS 70 S 500x1000x80 mm m2 192 K 50 % 96 K 3.00
 
EPS 70 S 500x1000x100 mm m2 240 K 50 % 120 K 2.50
 
EPS 70 S 500x1000x120 mm m2 288 K 50 % 144 K 2.00
 
Superrock 1000x610x180 mm m2 288 K 37 % 181.4 K 2.44
 
Superrock 1000x610x100 mm m2 160 K 37 % 100.8 K 4.88
 
Superrock 1000x610x50 mm m2 80 K 37 % 50.4 K 9.15
 
Frontrock MAX E 1000x600x200 m2 900 K 50 % 450 K 1.20
 
Frontrock MAX E 1000x600x140 m2 630 K 50 % 315 K 1.20
 
Frontrock MAX E 1000x600x100 m2 450 K 50 % 225 K 1.80
 
EPS 100 S 500x1000x100 mm m2 300 K 50 % 150 K 2.50
 
EPS 150 S 500x1000x100 mm m2 380 K 50 % 190 K 2.50
 
EPS F 500x1000x40 mm m2 96 K 50 % 48 K 6.00
 
EPS F 500x1000x50 mm m2 120 K 50 % 60 K 5.00
 
EPS F 500x1000x60 mm m2 144 K 50 % 72 K 4.00
 
EPS F 500x1000x70 mm m2 168 K 50 % 84 K 3.50
 
EPS F 500x1000x80 mm m2 192 K 50 % 96 K 3.00
 
EPS F 500x1000x90 mm m2 216 K 50 % 108 K 2.50
 
EPS F 500x1000x100 mm m2 240 K 50 % 120 K 2.50
 
EPS F 500x1000x120 mm m2 288 K 50 % 144 K 2.00
 
XPS Synthos, WB (2500 CS) 20 mm m2 112 K 50 % 56 K 15.00
 
XPS Synthos (SL nebo 3035 CS) 30 mm m2 157.5 K 50 % 78.8 K 10.50
 
XPS Synthos (SL nebo 3035 CS) 40 mm m2 210 K 50 % 105 K 7.50
 
XPS Synthos (SL nebo 3035 CS) 50 mm m2 262.5 K 50 % 131.3 K 6.00
 
XPS Synthos (SL nebo 3035 CS) 60 mm m2 315 K 50 % 157.5 K 5.25
 
XPS Synthos (SL nebo 3035 CS) 80 mm m2 420 K 50 % 210 K 3.75
 
XPS Synthos (SL nebo 3035 CS) 100 mm m2 525 K 50 % 262.5 K 3.00
 
XPS Synthos (SL nebo3035 CS) 120 mm m2 630 K 50 % 315 K 2.25
 
XPS Synthos (SL nebo3035 CS) 140 mm m2 735 K 45 % 404.3 K 2.25
 
XPS Synthos (SL nebo3035 CS) 160 mm m2 840 K 45 % 462 K 1.50
 
Roofmate LG 50+10 mm m2 900 K 10 % 810 K 12.00
 
Roofmate LG 60+10 mm m2 1090 K 10 % 981 K 10.50
 
Roofmate LG 80+10 mm m2 1340 K 10 % 1206 K 7.50
 
Roofmate LG 100+10 mm m2 1575 K 10 % 1417.5 K 6.00
 
Roofmate LG120+10 mm m2 1785 K 10 % 1606.5 K 4.50
 
GKB 1250x2000x12.5 mm dsk 150 K 23 % 115.5 K 1.00
 
GKF 1250x2000x12.5 mm dsk 178 K 23 % 137.1 K 1.00
 
GKF 1250x2000x15 mm dsk 215 K 23 % 165.6 K 1.00
 
GKB-I 1250x2000x12,5 mm dsk 240 K 23 % 184.8 K 1.00
 
CW 50x50x0.6x3000 mm ks 81 K 28 % 58.3 K 1.00
 
CW 50x50x0.6x4000 mm ks 108 K 28 % 77.8 K 1.00
 
CW 75x50x0.6x3000 mm ks 93 K 28 % 67 K 1.00
 
CW 75x50x0.6x4000 mm ks 124 K 28 % 89.3 K 1.00
 
CW 100x50x0.6x3000 mm ks 102 K 28 % 73.4 K 1.00
 
CW 100x50x0.6x4000 mm ks 136 K 28 % 97.9 K 1.00
 
UW 50x40x0.6x4000 mm ks 86.6 K 28 % 62.4 K 1.00
 
UW 75x40x0.6x4000 mm ks 103.6 K 28 % 74.6 K 1.00
 
UW 100x40x0.6x4000 mm ks 119.9 K 28 % 86.3 K 1.00
 
CD 60x27x0.6x3000 mm ks 66 K 30 % 46.2 K 1.00
 
CD 60x27x0.6x4000 mm ks 88 K 30 % 61.6 K 1.00
 
UD 28x27x0.6x3000 mm ks 42 K 25 % 31.5 K 1.00
 
Frontrock MAX E 1000x600x80 m2 360 K 50 % 180 K 1.80
 
Dv. kdlo hladk pln 1970x600 mm - bl ks 868 K 12 % 763.8 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk pln 1970x700 mm - bl ks 868 K 12 % 763.8 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk pln 1970x800 mm - bl ks 903 K 12 % 794.6 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk pln 1970x900 mm - bl ks 903 K 12 % 794.6 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk pln 1970x1100 mm - bl ks 1850 K 12 % 1628 K 1.00
 
KB 1/20-A tvarovka hladk - prodn ks 50.9 K 12 % 44.8 K 1.00
 
KB 1/20-A tvarovka hladk - barevn ks 50.9 K 12 % 44.8 K 1.00
 
KB 1/21-B tvarovka tpan - prodn ks 54.5 K 20 % 43.6 K 1.00
 
KB 1/21-B tvarovka tpan - barevn ks 54.5 K 12 % 48 K 1.00
 
KB 5/21-B rohov tpan - prodn ks 81.8 K 12 % 72 K 1.00
 
KB 5/21-B rohov tpan - barevn ks 91.1 K 12 % 80.2 K 1.00
 
KB 7/21-B oboustrann tpan - prodn ks 70.1 K 20 % 56.1 K 1.00
 
KB 7/21-B oboustrann tpan - barevn ks 70.1 K 12 % 61.7 K 1.00
 
KB 9/21-B sloupov - prodn ks 100.4 K 12 % 88.4 K 1.00
 
KB 9/21-B sloupov - barevn ks 108.5 K 12 % 95.5 K 1.00
 
PS 27 plotov stka - prodn ks 132.1 K 12 % 116.3 K 1.00
 
PS 27 plotov stka - barevn ks 148.8 K 12 % 130.9 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 1/3 1970x600 mm - bl ks 1208 K 12 % 1063 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 1/3 1970x700 mm - bl ks 1250 K 12 % 1100 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 1/3 1970x800 mm - bl ks 1296 K 12 % 1140.5 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 1/3 1970x900 mm - bl ks 1347 K 12 % 1185.4 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 2/3 1970x600 mm - bl ks 1296 K 12 % 1140.5 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 2/3 1970x700 mm - bl ks 1349 K 12 % 1187.1 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 2/3 1970x800 mm - bl ks 1373 K 12 % 1208.2 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk sklo 2/3 1970x900 mm - bl ks 1420 K 12 % 1249.6 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk PO pln 1970x600 mm - bl ks 2750 K 12 % 2420 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk PO pln 1970x700 mm - bl ks 2750 K 12 % 2420 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk PO pln 1970x800 mm - bl ks 2850 K 12 % 2508 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk PO pln 1970x900 mm - bl ks 2850 K 12 % 2508 K 1.00
 
Dv. kdlo hladk PO pln 1970x1100 mm - bl ks 4250 K 12 % 3740 K 1.00
 
Zrube CH 95/1970/600 mm L,P ks 564 K 20 % 451.2 K 1.00
 
Zrube CH 95/1970/700 mm L,P ks 576 K 20 % 460.8 K 1.00
 
Zrube CH 95/1970/800 mm L,P ks 587 K 20 % 469.6 K 1.00
 
Zrube CH 95/1970/900 mm L,P ks 599 K 20 % 479.2 K 1.00
 
Zrube CH 110/1970/600 mm L,P ks 606 K 20 % 484.8 K 1.00
 
Zrube CH 110/1970/700 mm L,P ks 617 K 20 % 493.6 K 1.00
 
Zrube CH 110/1970/800 mm L,P ks 629 K 20 % 503.2 K 1.00
 
Zrube CH 110/1970/900 mm L,P ks 641 K 20 % 512.8 K 1.00
 
Zrube CH 145/1970/600 mm L,P ks 674 K 20 % 539.2 K 1.00
 
Zrube CH 145/1970/700 mm L,P ks 697 K 20 % 557.6 K 1.00
 
Zrube CH 145/1970/800 mm L,P ks 712 K 20 % 569.6 K 1.00
 
Zrube CH 145/1970/900 mm L,P ks 726 K 20 % 580.8 K 1.00
 
Zrube SH 75/1970/600 mm L,P ks 597 K 25 % 447.8 K 1.00
 
Zrube SH 75/1970/700 mm L,P ks 610 K 25 % 457.5 K 1.00
 
Zrube SH 75/1970/800 mm L,P ks 622 K 25 % 466.5 K 1.00
 
Zrube SH 75/1970/900 mm L,P ks 641 K 25 % 480.8 K 1.00
 
Zrube SH 100/1970/600 mm L,P ks 634 K 25 % 475.5 K 1.00
 
Zrube SH 100/1970/700 mm L,P ks 647 K 25 % 485.3 K 1.00
 
Zrube SH 100/1970/800 mm L,P ks 659 K 25 % 494.3 K 1.00
 
Zrube SH 100/1970/900 mm L,P ks 672 K 25 % 504 K 1.00
 
Zrube SH 125/1970/600 mm L,P ks 731 K 28 % 526.3 K 1.00
 
Zrube SH 125/1970/700 mm L,P ks 744 K 28 % 535.7 K 1.00
 
Zrube SH 125/1970/800 mm L,P ks 759 K 28 % 546.5 K 1.00
 
Zrube SH 125/1970/900 mm L,P ks 777 K 28 % 559.4 K 1.00
 
Floormate 200 m3 4620 K 33 % 3095.4 K 1.00
 
Floormate 500 m3 6300 K 25 % 4725 K 1.00
 
Floormate 700 m3 8900 K 20 % 7120 K 1.00
 
Spojka CD profil ks 3.5 K 45 % 1.9 K 1.00
 
Kov spojka CD profil ks 4.1 K 50 % 2 K 1.00
 
Rychlozvs CD s perem ks 5.7 K 45 % 3.1 K 1.00
 
krokvov zvs T150 ks 4.4 K 50 % 2.2 K 1.00
 
Pm zvs 60/125 mm na CD ks 4.9 K 50 % 2.5 K 1.00
 
Ukonovac plast. lita 9.5 mm bm 17.4 K 16 % 14.6 K 1.00
 
Ukonovac plast. lita 12.5 mm bm 15.2 K 16 % 12.8 K 1.00
 
Ukonovac plast. lita 15 mm bm 18.5 K 16 % 15.5 K 1.00
 
Al - rohov lita bm 9 K 16 % 7.6 K 1.00
 
AL rohov lita 135 bm 16.3 K 16 % 13.7 K 1.00
 
Drt s okem 125 mm ks 1.5 K 40 % 0.9 K 1.00
 
Drt s okem 250 mm ks 2 K 35 % 1.3 K 1.00
 
Drt s okem 375 mm ks 2.8 K 35 % 1.8 K 1.00
 
Drt s okem 500 mm ks 3.3 K 30 % 2.3 K 1.00
 
Drt s okem 1000 mm ks 6.6 K 33 % 4.4 K 1.00
 
Drt s okem 1200 mm ks 7.7 K 30 % 5.4 K 1.00
 
Drt s okem 1500 mm ks 9.9 K 30 % 6.9 K 1.00
 
Drt s okem 2000 mm ks 12.5 K 30 % 8.8 K 1.00
 
Band skeln 50 mm/25 m ks 24 K 50 % 12 K 1.00
 
Band FIBA 50 mm/20 m ks 42.5 K 60 % 17 K 1.00
 
Band FIBA 50 mm/45 m ks 80.9 K 60 % 32.4 K 1.00
 
Band FIBA 50 mm/90 m ks 154.4 K 60 % 61.8 K 1.00
 
Tsnc pska 30 mm/30 m ks 100.8 K 50 % 50.4 K 1.00
 
Tsnc pska 45 mm/30 m ks 152 K 55 % 68.4 K 1.00
 
Tsnc pska 65 mm/30 m ks 221 K 55 % 99.5 K 1.00
 
Tsnc pska 90 mm/30 m ks 292 K 55 % 131.4 K 1.00
 
Natloukac hmodinka 6/35, 100 ks ks 0.9 K 55 % 0.4 K 100.00
 
Natloukac hmodinka 6/45, 100 ks ks 1 K 50 % 0.5 K 100.00
 
Natloukac hmodinka 6/60, 100 ks ks 1.2 K 50 % 0.6 K 100.00
 
Stropn trn DN6 ks 4.9 K 60 % 2 K 1.00
 
roub TN 25/3.5 mm do plechu, 1000 ks bal 145.5 K 38 % 90.2 K 1.00
 
roub TN 35/3.5 mm do plechu, 1000 ks bal 175.5 K 30 % 122.9 K 1.00
 
roub TN 45/3.5 mm do plechu, 1000 ks bal 199.5 K 25 % 149.6 K 1.00
 
roub TN 55/3.5 mm do plechu, 1000 ks bal 245 K 25 % 183.8 K 1.00
 
roub TEX 9.5, 100 ks bal 24.8 K 50 % 12.4 K 1.00
 
roub TEX 9.5, 1000 ks bal 229 K 50 % 114.5 K 1.00
 
roub FN 35 500 ks bal 210 K 40 % 126 K 1.00
 
roub FN 45 500 ks bal 250 K 40 % 150 K 1.00
 
roub do deva TX 35 1000 ks bal 235 K 50 % 117.5 K 1.00
 
roub TB 35 vrtk, 1000 ks bal 303 K 42 % 175.7 K 1.00
 
Finln tmel ROKOFINAL+ 5 kg ks 108.4 K 23 % 83.5 K 1.00
 
Finln tmel ROKOFINAL+ 15 kg ks 286.8 K 23 % 220.8 K 1.00
 
PERLFIX (25 kg) - lepidlo na sdrokart. ks 275 K 15 % 233.8 K 1.00
 
Tmel Uniflot 5 kg ks 223 K 35 % 145 K 1.00
 
Tmel Uniflot 25 kg ks 1080 K 35 % 702 K 1.00
 
TBX - kost 6 cm ed m2 140 K 13 % 121.8 K 1.00
 
TBX - kost 6 cm barevn mix m2 255 K 13 % 221.9 K 1.00
 
TBX - kost 8 cm ed m2 199 K 13 % 173.1 K 1.00
 
TBX - kost 8 cm barevn mix m2 285 K 13 % 248 K 1.00
 
TBX - bloek 6 cm ed m2 140 K 13 % 121.8 K 1.00
 
TBX - bloek 6 cm barevn mix m2 253 K 13 % 220.1 K 1.00
 
TBX - kostka 6 cm ed m2 215 K 13 % 187.1 K 1.00
 
TBX - kostka 6 cm barevn mix m2 284 K 13 % 247.1 K 1.00
 
TBX - vlnka 6 cm ed m2 203 K 13 % 176.6 K 1.00
 
TBX - vlnka 6 cm barevn mix m2 265 K 13 % 230.6 K 1.00
 
TBX - tria kamen 6 cm ed m2 253 K 13 % 220.1 K 1.00
 
TBX - tria kamen 6 cm barevn mix m2 326 K 13 % 283.6 K 1.00
 
TBX - historik 8 cm ed m2 265 K 13 % 230.6 K 1.00
 
TBX - historik 8 cm barevn m2 337 K 13 % 293.2 K 1.00
 
Zatravovac tvrnice 60x40x10 ks 64 K 10 % 57.6 K 1.00
 
DITON betonov dlaba 50x50x5 cm m2 279 K 20 % 223.2 K 1.00
 
Betonov deska 50x50x5 m2 360 K 13 % 313.2 K 1.00
 
Betonov deska 40x40x4,5 m2 240 K 13 % 208.8 K 1.00
 
Betonov deska 30x30x4,0 m2 272 K 13 % 236.6 K 1.00
 
Tegalit - novinka ks 34.2 K 13 % 29.8 K 1.00
 
Alpsk taka Cristal ks 31.3 K 13 % 27.2 K 1.00
 
Alpsk taka Classic ks 28.5 K 13 % 24.8 K 1.00
 
Moravsk taka plus ks 27 K 13 % 23.5 K 1.00
 
msk taka ks 33.3 K 13 % 29 K 1.00
 
Bobrovka ks 14.9 K 13 % 13 K 1.00
 
Bramac MAX ks 39 K 13 % 33.9 K 1.00
 
BETA - Elegant ks 25.3 K 13 % 22 K 1.00
 
BETA - Standard ks 20.7 K 13 % 18 K 1.00
 
BETA - Bobrovka ks 11.6 K 13 % 10.1 K 1.00
 
BETA - Hodonka ks 25.3 K 13 % 22 K 1.00
 
Francouzsk 12 - zkladn ks 31.8 K 12 % 28 K 1.00
 
Romnsk 12 - zkladn 12 ks 33.6 K 12 % 29.6 K 1.00
 
Univerzl 12 - zkladn ks 28.3 K 12 % 24.9 K 1.00
 
Francouzsk 14 - zkladn ks 34.8 K 12 % 30.6 K 1.00
 
Brnnka 14 - zkladn ks 19.2 K 12 % 16.9 K 1.00
 
Jiranka - zkladn ks 33.4 K 12 % 29.4 K 1.00
 
Polka - zkladn ks 34.7 K 12 % 30.5 K 1.00
 
Bobrovka 18x38 kulat ez ks 11.5 K 12 % 10.1 K 1.00
 
Samba ks 24 K 12 % 21.1 K 1.00
 
Falcovka 11 - zkladn ks 30.4 K 12 % 26.8 K 1.00
 
Stodo ks 23 K 12 % 20.2 K 1.00
 
Isoflamm PS 4 m2 215 K 18 % 176.3 K 11.00
 
Isoflamm PS 5 m2 239 K 18 % 196 K 8.25
 
Isoflamm EKV 4 S m2 149 K 33 % 99.8 K 10.00
 
Isoflamm EKV 5 S m2 169 K 33 % 113.2 K 7.50
 
Isoflamm PONTI m2 255 K 25 % 191.3 K 8.25
 
Isoflamm EXSTRONG m2 255 K 25 % 191.3 K 8.25
 
Isoflamm PKV 4 m2 129 K 15 % 109.7 K 10.00
 
Isoflamm PKV 5 m2 139 K 15 % 118.2 K 7.50
 
Isoflamm EKV 4 m2 149 K 33 % 99.8 K 10.00
 
Isoflamm EKV 5 m2 169 K 33 % 113.2 K 7.50
 
Isoflamm GV 3 m2 81 K 15 % 68.9 K 10.00
 
Isoflamm EKV 4 WF proti koenm m2 179 K 33 % 119.9 K 10.00
 
Isoflamm GG 3 m2 115 K 15 % 97.8 K 10.00
 
Isoflamm GG 4 m2 129 K 15 % 109.7 K 10.00
 
Perlinka R131 m2 28 K 50 % 14 K 50.00
 
Rohov lita ALU s tkan. 2,5m m 22.2 K 60 % 8.9 K 2.50
 
Elastodek 40 special minerl m2 120 K 10 % 108 K 7.50
 
Elastodek 40 special dekor m2 128 K 10 % 115.2 K 7.50
 
Elastodek 40 special dekor ed m2 122 K 10 % 109.8 K 7.50
 
Elastodek 50 special dekor m2 154 K 10 % 138.6 K 7.50
 
Elastodek 50 special dekor ed m2 150 K 10 % 135 K 7.50
 
Sklodek 40 special minerl + ed m2 118 K 10 % 106.2 K 7.50
 
Vtrac komnek v. 270 ks 190 K 18 % 155.8 K 1.00
 
Sten vpus v. 250, prmm. 80 mm ks 178 K 18 % 146 K 1.00
 
Sten vpus v. 250, prm. 100 mm ks 186 K 18 % 152.5 K 1.00
 
Sten vpus v. 250, prm. 110 mm ks 190 K 18 % 155.8 K 1.00
 
Sten vpus v. 250, prm. 125 mm ks 198 K 18 % 162.4 K 1.00
 
Sten vpus v. 485, prm. 80 mm ks 349 K 18 % 286.2 K 1.00
 
Sten vpus v. 485, prm. 100 mm ks 389 K 18 % 319 K 1.00
 
Vpus rohov ks 290 K 18 % 237.8 K 1.00
 
Ochrann ko 80-125 mm ks 48 K 18 % 39.4 K 1.00
 
Lapa kamen ks 139 K 18 % 114 K 1.00
 
Odvtrn ikm stechy ks 170 K 18 % 139.4 K 1.00
 
Odvtrvac komnek ks 195 K 18 % 159.9 K 1.00
 
ALP 160 kg kg 42 K 15 % 35.7 K 160.00
 
ALP 20 kg kg 45 K 11 % 40.1 K 20.00
 
ALP 9 kg kg 49 K 11 % 43.6 K 9.00
 
Samolepc ps FIX V30 m2 108 K 12 % 95 K 10.00
 
Samolepc ps FIX G30 m2 114 K 12 % 100.3 K 10.00
 
Sklodek 40 medium mineral m2 109 K 8 % 100.3 K 10.00
 
Sklodek 40 standard mineral m2 106 K 12 % 93.3 K 10.00
 
esk ablona - Betternit 400x400 mm - erven ks 34.6 K 13 % 30.1 K 1.00
 
esk ablona - Betternit 400x400 mm - hnd ks 34.6 K 13 % 30.1 K 1.00
 
esk ablona - Betternit 400x400 mm - grafitov ks 34.6 K 13 % 30.1 K 1.00
 
esk ablona - Betternit 400x400 mm - ern ks 24.7 K 13 % 21.5 K 1.00
 
esk ablona - Betternit 400x400 mm - ed ks 34.6 K 13 % 30.1 K 1.00
 
esk ablona - Dominant 400x400 mm - grafitov ks 34.6 K 13 % 30.1 K 1.00
 
Dnsk obdlnk - Betternit 600x300 mm - grafitov ks 38.1 K 13 % 33.2 K 1.00
 
Dnsk obdlnk - Betternit 600x300 mm - ern ks 38.1 K 13 % 33.2 K 1.00
 
Dnsk obdlnk - Betternit 600x300 mm - erven ks 38.1 K 13 % 33.2 K 1.00
 
Dnsk obdlnk - Dominant 600x300 mm - grafitov ks 40.2 K 13 % 35 K 1.00
 
Anglick obdlnk - Betternit 600x300 mm - grafitov ks 38.1 K 13 % 33.2 K 1.00
 
Anglick obdlnk - Betternit 600x300 - ern ks 38.1 K 13 % 33.2 K 1.00
 
Nmeck tverec - Dominant 300x300 mm - grafitov ks 19 K 13 % 16.5 K 1.00
 
Nmeck tverec - Dominant 300x300 mm - ern ks 19 K 13 % 16.5 K 1.00
 
Bobrovka - Betternit 400x240 mm - ern ks 20.1 K 13 % 17.5 K 1.00
 
Bobrovka - Betternit 400x240 mm - erven ks 20.1 K 13 % 17.5 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 1250x918 mm - prodn ed ks 239 K 13 % 207.9 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 1250x918 mm - ern ks 296 K 13 % 257.5 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 1250x918 mm - cihlov ks 296 K 13 % 257.5 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 1250x918 mm - erven ks 296 K 13 % 257.5 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 1250x918 mm - mokka ks 296 K 13 % 257.5 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 2500x918 mm - prodn ed ks 478 K 13 % 415.9 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 2500x918 mm - ern ks 592 K 13 % 515 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 2500x918 - cihlov ks 592 K 13 % 515 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 2500x918 mm - erven ks 592 K 13 % 515 K 1.00
 
Vlnit krytina A5 2500x918 mm - mokka ks 592 K 13 % 515 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 1250x1000 mm - prodn ed ks 248 K 13 % 215.8 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 1250x1000 mm - ern ks 307 K 13 % 267.1 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 1250x1000 mm - cihlov ks 307 K 13 % 267.1 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 1250x1000 mm - erven ks 307 K 13 % 267.1 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 1250x1000 mm - mokka ks 307 K 13 % 267.1 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 2500x1000 mm - prodn ed ks 496 K 13 % 431.5 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 2500x1000 mm - ern ks 614 K 13 % 534.2 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 2500x1000 mm - cihlov ks 614 K 13 % 534.2 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 2500x1000 mm - erven ks 614 K 13 % 534.2 K 1.00
 
Vlnit krytina B8 2500x1000 mm - mokka ks 614 K 13 % 534.2 K 1.00
 
Prosvtlovac vlna A5 920x1250 mm ks 297 K 13 % 258.4 K 1.00
 
Prosvtlovac vlna A5 920x2500 mm ks 596 K 13 % 518.5 K 1.00
 
Prosvtlovac vlna B8 1000x1250 mm ks 322 K 13 % 280.1 K 1.00
 
Prosvtlovac vlna B8 1000x2500 mm ks 647 K 13 % 562.9 K 1.00
 
Okno standart, barva bl, U=1.1, pevn 1000x1000 mm ks 2117 K 10 % 1905.3 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn 800x500 mm ks 2897 K 10 % 2607.3 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn 1200x500 mm ks 3605 K 10 % 3244.5 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn 1500x800 mm ks 4458 K 10 % 4012.2 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 600x900 mm ks 3447 K 10 % 3102.3 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 800x1200 mm ks 4140 K 10 % 3726 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 1000x1500 mm ks 5068 K 10 % 4561.2 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 1500x1500 mm ks 6126 K 10 % 5513.4 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, otvrav/sklopn-otvrav 1500x1500 mm ks 8624 K 10 % 7761.6 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, otvrav/sklopn-otvrav 1800x1500 mm ks 9626 K 10 % 8663.4 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, otvrav/sklopn-otvrav 2100x1500 mm ks 10224 K 10 % 9201.6 K 1.00
 
Okno standart trojkdlov, barva bl, U=1.1, otvrav/sklopn-otvrav/sklopn-otvrav 2000x1500 mm ks 12743 K 10 % 11468.7 K 1.00
 
Okno standart trojkdlov, barva bl, U=1.1, otvrav/sklopn-otvrav/sklopn-otvrav 2800x1500 mm ks 14580 K 10 % 13122 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, 1x vodorov. sloupek, otvrav 900x2100 mm ks 6476 K 10 % 5828.4 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, 1x vodorov. sloupek, otvrav/sklopn-otvrav 1600x2100 mm ks 12674 K 10 % 11406.6 K 1.00
 
Vch. dvee, barva bl, U=1.1, 1x vodorov. sloupek, otvrav dovnit 900x2100 mm ks 16740 K 10 % 15066 K 1.00
 
Vch. dvee, barva bl, vpl TopSign Halla S5, otvrav dovnit 900x2100 mm ks 20836 K 10 % 18752.4 K 1.00
 
Vch. dvee, barva bl, U=1.1, 1x vodorov. sloupek, otvrav/otvrav dovnit 1600x2100 mm ks 29119 K 10 % 26207.1 K 1.00
 
HASIT tuk 160 0,5mm 30kg pyt 124 K 14 % 106.6 K 1.00
 
Keratuk 40kg vnitn ks 380 K 12 % 334.4 K 1.00
 
Keratuk 15kg vnitn ks 160 K 12 % 140.8 K 1.00
 
Separan a kluzn folie TGV 21 1.6x250 m m2 29.9 K 10 % 26.9 K 400.00
 
Separan a kluzn folie TGV 21 1.6x50 m m2 36.8 K 10 % 33.1 K 80.00
 
Akumulan a ochrann roho SSM 45 m2 90.7 K 10 % 81.6 K 1.00
 
Zvlhovac a ochrann roho BSM 64 m2 111.4 K 10 % 100.3 K 1.00
 
Akumulan roho WSM 150 m2 228.3 K 10 % 205.5 K 1.00
 
Systmov filtr DUO 2x250 m m2 21.9 K 10 % 19.7 K 500.00
 
Systmov filtr SF 2x100 m m2 29.9 K 10 % 26.9 K 200.00
 
Floradrain FD 25 m2 320.2 K 10 % 288.2 K 2.00
 
Floradrain FD 40 m2 388.9 K 10 % 350 K 2.00
 
Floradrain FD 60 m2 699.8 K 10 % 629.8 K 2.00
 
Floratec FS 75 m2 302.9 K 10 % 272.6 K 1.00
 
Systm pro ozelenn gar bal 9797 K 10 % 8817.3 K 1.00
 
Kontroln achta KS 8 ks 1955 K 10 % 1759.5 K 1.00
 
Kontroln achta KS 12 ks 2184 K 10 % 1965.6 K 1.00
 
Nstavec KSA 10 ks 759 K 10 % 683.1 K 1.00
 
Nstavec KSA 20 ks 897 K 10 % 807.3 K 1.00
 
Kontroln achta KS 15 ks 2708 K 10 % 2437.2 K 1.00
 
Kontroln achta KS 25 ks 3076 K 10 % 2768.4 K 1.00
 
Kontroln achta KS 30 ks 3421 K 10 % 3078.9 K 1.00
 
Geotextilie Zemtex 200, . 2m m2 17.8 K 35 % 11.6 K 100.00
 
PE folie 0,2, . 2m m2 12.4 K 33 % 8.3 K 100.00
 
Geotextilie Zemtex 300, . 2.m m2 25.8 K 33 % 17.3 K 100.00
 
Geotextilie Zemtex 500, . 2.m m2 43.7 K 33 % 29.3 K 100.00
 
Jutadach 135 . 1,5m m2 35 K 33 % 23.5 K 75.00
 
PE folie 0.1, . 2m m2 5.8 K 30 % 4.1 K 100.00
 
Jutafol D 110g standard, . 1.5m m2 15.2 K 40 % 9.1 K 75.00
 
Jutafol N 110g standart, . 1.5m m2 15.2 K 40 % 9.1 K 75.00
 
Jutafol N AL 150 reflex . 1.5m m2 39 K 40 % 23.4 K 75.00
 
Spojovac pska SP 1 30m ks 435 K 16 % 365.4 K 1.00
 
Spojovac pska SP 1 45m ks 650.1 K 16 % 546.1 K 1.00
 
Spojovac pska SP AL 50mm, 50m ks 133.5 K 16 % 112.1 K 1.00
 
TYVEK Soft m2 37 K 22 % 28.9 K 75.00
 
TYVEK Soft antireflex m2 38 K 20 % 30.4 K 75.00
 
TYVEK VCL m2 62 K 20 % 49.6 K 75.00
 
TYVEK Reflex m2 80 K 12 % 70.4 K 150.00
 
TYVEK Solid m2 41.5 K 20 % 33.2 K 75.00
 
TYVEK samolepc pska bm 23 K 16 % 19.3 K 25.00
 
Spojovac butylkauukov pska bm 14.5 K 16 % 12.2 K 45.00
 
Ochrann flie HAMNAP . 1m m2 50 K 20 % 40 K 20.00
 
Ochrann flie HAMNAP . 1.5m m2 50 K 20 % 40 K 30.00
 
Ochrann flie HAMNAP . 2m m2 50 K 20 % 40 K 40.00
 
Ochrann flie HAMNAP . 3m m2 50 K 20 % 40 K 60.00
 
Ochrann flie HAMNAP G s geotextili . 2m m2 118 K 16 % 99.1 K 30.00
 
AL pipevovac lita hnd 2m ks 95 K 10 % 85.5 K 1.00
 
Pevnostn heby 3.5x50 mm, 250 ks bal 325 K 10 % 292.5 K 1.00
 
Rohov lita ALU 2,5 m m 9.5 K 50 % 4.8 K 2.50
 
Perlinka R117 55 m2 m2 27 K 50 % 13.5 K 55.00
 
Cembonit 1200x2500x6 mm pskov Sand P545 ks 1959 K 13 % 1704.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x6 mm tmav ed Flint P070 ks 1959 K 13 % 1704.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x6 mm bl Pearl P222 ks 1959 K 13 % 1704.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x6 mm ula Granite P020 ks 1959 K 13 % 1704.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x6 mm pskov Sand P545 ks 2390 K 13 % 2079.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x6 mm tmav ed Flint P070 ks 2390 K 13 % 2079.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x6 mm bl Pearl P222 ks 2390 K 13 % 2079.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x6 mm ula Granite P020 ks 2390 K 13 % 2079.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x8 mm pskov Sand P545 ks 2610 K 13 % 2270.7 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x8 mm tmav ed Flint P070 ks 2610 K 13 % 2270.7 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x8 mm bl Pearl P222 ks 2610 K 12 % 2296.8 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x8 mm ed Graphite P050 ks 2610 K 13 % 2270.7 K 1.00
 
Cembonit 1200x2500x8 mm ula Granite P020 ks 2610 K 13 % 2270.7 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x8 mm pskov Sand P545 ks 3184.2 K 13 % 2770.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x8 mm tmav ed Flint P070 ks 3184.2 K 13 % 2770.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x8 mm bl Pearl P222 ks 3184.2 K 13 % 2770.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x8 mm ed Graphite P050 ks 3184.2 K 13 % 2770.3 K 1.00
 
Cembonit 1200x3050x8 mm ula Granite P020 ks 3184.2 K 13 % 2770.3 K 1.00
 
RAW 1200x2500x6 mm prodn ks 1311 K 12 % 1153.7 K 1.00
 
RAW 1200x2500x8 mm prodn ks 1638 K 12 % 1441.4 K 1.00
 
RAW 1200x3050x8 mm prodn ks 1998.4 K 12 % 1758.6 K 1.00
 
RAW 1200x3050x10 mm prodn ks 2635.2 K 12 % 2319 K 1.00
 
Adesilex P4 ed - 25 kg kg 26.5 K 22 % 20.7 K 25.00
 
Antipluviol S - 10 kg kg 378 K 22 % 294.8 K 10.00
 
Antipluviol S - 5 kg kg 388 K 22 % 302.6 K 5.00
 
Aquaflex - 25 kg kg 230.1 K 22 % 179.5 K 25.00
 
Aquaflex - 10 kg kg 239 K 22 % 186.4 K 10.00
 
Aquaflex - 5 kg kg 252 K 22 % 196.6 K 5.00
 
Elastorapid ed - 31,25 kg (A+B) kg 48.8 K 22 % 38.1 K 31.25
 
Fugolastic - 25 kg kg 90 K 22 % 70.2 K 25.00
 
Fugolastic - 10 kg kg 92 K 22 % 71.8 K 10.00
 
Fugolastic - 5 kg kg 104 K 22 % 81.1 K 5.00
 
Fugolastic - 1 kg kg 142 K 22 % 110.8 K 1.00
 
Granirapid bl - 28 kg kg 48.8 K 22 % 38.1 K 28.00
 
Granirapid ed - 30,5 kg kg 32.9 K 22 % 25.7 K 30.50
 
Isolastic - 25 kg kg 112 K 22 % 87.4 K 25.00
 
Isolastic - 10 kg kg 115 K 22 % 89.7 K 10.00
 
Isolastic - 5kg kg 125 K 22 % 97.5 K 4.00
 
Isolastic - 1 kg kg 143 K 22 % 111.5 K 1.00
 
Kerabond T bl - 25 kg kg 17 K 22 % 13.3 K 25.00
 
Kerabond T ed - 25kg kg 9.6 K 22 % 7.5 K 25.00
 
Keracolor FF-DE . 100 - 25 kg kg 32.9 K 22 % 25.7 K 25.00
 
Keracolor FF-142 ALU - 5 kg kg 43.5 K 22 % 33.9 K 5.00
 
Keracolor GG . 100, 110, 113, 114 - 25 kg kg 25.5 K 22 % 19.9 K 25.00
 
Keracolor GG . 100, 110, 113, 114, 132 - 5 kg kg 28.8 K 22 % 22.5 K 5.00
 
Keraflex Maxi ed - 25 kg kg 27.6 K 22 % 21.5 K 25.00
 
Keraflex ed - 25 kg kg 22.3 K 22 % 17.4 K 25.00
 
Keralastic ed Tixotropn - 10 kg kg 200 K 22 % 156 K 10.00
 
Keralastic ed Tixotrop. - 5 kg kg 210 K 22 % 163.8 K 5.00
 
Keranet prek - 1 kg kg 152 K 22 % 118.6 K 1.00
 
Keranet tekut - 5 kg kg 49 K 22 % 38.2 K 5.00
 
Keranet tekut - 1 kg kg 72 K 22 % 56.2 K 1.00
 
Kerapoxy . 100-145, 160-170, 180-182 - 10 kg kg 214.2 K 22 % 167.1 K 10.00
 
Kerapoxy . 100-145, 160-170, 180-182 - 5 kg kg 233.2 K 22 % 181.9 K 5.00
 
Keraquick ed - 25 kg kg 32.9 K 22 % 25.7 K 25.00
 
Lampocem - 5 kg kg 29 K 22 % 22.6 K 5.00
 
Mapeband - 1 role/50bm - 12cm m 70 K 22 % 54.6 K 50.00
 
Mapecem - 20 kg kg 41.4 K 22 % 32.3 K 20.00
 
Mapegrout rychletuhnouc - 25 kg kg 28.7 K 22 % 22.4 K 25.00
 
Mapegrout tekut - 25 kg kg 23.4 K 22 % 18.3 K 25.00
 
Mapegrout tixotropn - 25 kg kg 25.5 K 22 % 19.9 K 25.00
 
Mapegum WPS - 5 kg kg 113.5 K 22 % 88.5 K 5.00
 
Mapegum WPS - 10 kg kg 109.2 K 22 % 85.2 K 10.00
 
Mapegum WPS - 25 kg kg 106 K 22 % 82.7 K 25.00
 
Mapelastic (souprava) - 32 kg kg 97.6 K 22 % 76.1 K 32.00
 
kg 289 K 22 % 225.4 K 1.00
 
kg 255 K 22 % 198.9 K 5.00
 
Mapeprim SP - 4 kg kg 356.2 K 22 % 277.8 K 4.00
 
Mapeprim SP - 8 kg kg 329.7 K 22 % 257.2 K 8.00
 
Mapesil AC (1ks kartue) ks 155.9 K 22 % 121.6 K 1.00
 
Monofinish - 22 kg kg 26.5 K 22 % 20.7 K 22.00
 
Nivoplan ed - 25 kg kg 12.8 K 22 % 10 K 25.00
 
Nivorapid - 25 kg kg 26.5 K 22 % 20.7 K 25.00
 
Novoplan 21 - 25 kg kg 22.3 K 22 % 17.4 K 25.00
 
Planicrete - 25 kg kg 123 K 22 % 95.9 K 25.00
 
Planicrete - 10 kg kg 137 K 22 % 106.9 K 10.00
 
Planicrete - 5 kg kg 156 K 22 % 121.7 K 5.00
 
Planicrete - 1 kg kg 162 K 22 % 126.4 K 1.00
 
Planitop 100 - 25 kg kg 32.9 K 22 % 25.7 K 25.00
 
Planitop 400 - 25 kg kg 22.3 K 22 % 17.4 K 25.00
 
Plastimul 30kg kg 65 K 22 % 50.7 K 30.00
 
Plastimul - 12 kg kg 69 K 22 % 53.8 K 12.00
 
Primer G - 25 kg kg 93.3 K 22 % 72.8 K 25.00
 
Primer G - 10 kg kg 100.7 K 22 % 78.6 K 10.00
 
Primer G - 5 kg kg 108.2 K 22 % 84.4 K 5.00
 
Primer G - 1 kg kg 115.6 K 22 % 90.2 K 1.00
 
Prosfas - 25 kg kg 48 K 22 % 37.4 K 25.00
 
Ultracolor plus . 100, 110, 113 - 23 kg kg 58.3 K 22 % 45.5 K 23.00
 
Ultracolor plus . 101-145, 160-170, 180-182 - 5 kg kg 62.6 K 22 % 48.8 K 5.00
 
Planolit 315 23 kg samonivelan strka pyt 319.7 K 22 % 249.4 K 23.00
 
Ultraplan - 23 kg kg 30.8 K 22 % 24 K 23.00
 
Ultraplan Eco - 23 kg kg 19.8 K 22 % 15.4 K 23.00
 
Ultraplan Maxi - 25 kg kg 25 K 22 % 19.5 K 25.00
 
Okno standart, barva bl, U=1.1, pevn 1000x1000 mm ks 3373 K 20 % 2698.4 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn 800x500 mm ks 5848 K 20 % 4678.4 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn 1200x500 mm ks 6515 K 20 % 5212 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn 1500x800 mm ks 8470 K 20 % 6776 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 600x900 mm ks 5962 K 20 % 4769.6 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvtrav 800x1200 mm ks 7104 K 20 % 5683.2 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 1000x1500 mm ks 8908 K 20 % 7126.4 K 1.00
 
Okno standart jednokdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav 1500x1500 mm ks 11515 K 20 % 9212 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, otvrav/sklopn-otvrav 1500x1500 mm ks 13388 K 20 % 10710.4 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav/sklopn-otvrav 1800x1500 mm ks 14895 K 20 % 11916 K 1.00
 
Okno standart dvoukdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav/sklopn-otvrav 2100x1500 mm ks 16442 K 20 % 13153.6 K 1.00
 
Okno standart trojkdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav/otvrav/sklopn-otvrav 2000x1500 mm ks 19056 K 20 % 15244.8 K 1.00
 
Okno standart trojkdlov, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav/otvrav/sklopn-otvrav 2800x1500 mm ks 22112 K 20 % 17689.6 K 1.00
 
Balkonov dvee jednokdlov, barva bl, U=1.1, 1x vodorov. sloupek, sklopn-otvrav 900x2100 mm ks 11737 K 20 % 9389.6 K 1.00
 
Okno jednokdlov s nadsvtlkem, barva bl, U=1.1, sklopn-otvrav/svtlk otvrav 1600x2100 mm ks 17479 K 20 % 13983.2 K 1.00
 
Vch. dvee jednokdlov, barva bl, U=1.1, 900x2100 mm ks 28500 K 20 % 22800 K 1.00
 
Vch. dvee jednokdlov, barva bl, pln, 900x2100 mm ks 29800 K 20 % 23840 K 1.00
 
Vch. dvee dvoukdlov, barva bl, U=1.1, 1600x2100 mm ks 44500 K 20 % 35600 K 1.00
 
ACO Flex PVC DN50 - drenn trubka, lut, 50m m 15 K 15 % 12.8 K 50.00
 
ACO Flex PVC DN65 - drenn trubka, lut, 50m m 19 K 15 % 16.2 K 50.00
 
ACO Flex PVC DN80 - drenn trubka, lut, 50m m 28 K 15 % 23.8 K 50.00
 
ACO Flex PVC DN100 - drenn trubka, lut, 50m m 33 K 15 % 28.1 K 50.00
 
ACO Flex PVC DN125 - drenn trubka, lut, 50m m 55 K 15 % 46.8 K 50.00
 
ACO Flex PVC DN160 - drenn trubka, lut, 50m m 90 K 15 % 76.5 K 50.00
 
ACO Flex PVC DN200 - drenn trubka, lut, 45m m 140 K 15 % 119 K 45.00
 
ACO ALLROUND sklepn svtlk pochoz 80x60x40 cm ks 2750 K 15 % 2337.5 K 1.00
 
ACO ALLROUND sklepn svtlk pochoz 100x60x40 cm ks 3060 K 15 % 2601 K 1.00
 
ACO ALLROUND sklepn svtlk pochoz 100x100x40 cm ks 3690 K 15 % 3136.5 K 1.00
 
ACO ALLROUND sklepn svtlk pochoz 125x130x60 cm ks 6650 K 15 % 5652.5 K 1.00
 
ACO Allround - odtokov dl svtlku DN100 (bez PU) ks 320 K 15 % 272 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 40x40 cm ks 1050 K 15 % 892.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 60x40 cm ks 1450 K 15 % 1232.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 60x50 cm ks 1700 K 15 % 1445 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 60x60 cm ks 1850 K 15 % 1572.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 80x40 cm ks 1650 K 15 % 1402.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 80x50 cm ks 2000 K 15 % 1700 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 80x60 cm ks 2100 K 15 % 1785 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 90x60 cm ks 2200 K 15 % 1870 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 100x50 cm ks 2100 K 15 % 1785 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 100x60 cm ks 2350 K 15 % 1997.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK bl 120x60 cm ks 2550 K 15 % 2167.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 40x40 cm ks 1050 K 15 % 892.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 60x40 cm ks 1450 K 15 % 1232.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 60x50 cm ks 1700 K 15 % 1445 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 80x40 cm ks 1650 K 15 % 1402.5 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 80x50 cm ks 2000 K 15 % 1700 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 80x60 cm ks 2100 K 15 % 1785 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 90x60 cm ks 2200 K 15 % 1870 K 1.00
 
ACO okno plastov SK hnd 100x50 cm ks 2100 K 15 % 1785 K 1.00
 
ACO SELF VARIO vana z polymerickho betonu 60x40x8 cm ks 1200 K 23 % 924 K 1.00
 
ACO SELF VARIO vana z polymerickho betonu 75x50x8 cm ks 1450 K 23 % 1116.5 K 1.00
 
ACO Self Vario - rot 600x400, mkov V-profil prutu, ZN ks 790 K 23 % 608.3 K 1.00
 
ACO Self Vario - rot 750x500, mkov V-profil prutu, ZN ks 1200 K 23 % 924 K 1.00
 
ACO EuroSelf - lab 1,0m, ZN mstkov rot ks 680 K 23 % 523.6 K 1.00
 
ACO EuroSelf - lab 1,0m, litinov mstkov rot ks 1410 K 23 % 1085.7 K 1.00
 
ACO EuroSelf - vpust 0,5m, v. kal. koe, ZN mstkov rot ks 1940 K 23 % 1493.8 K 1.00
 
ACO EuroSelf - vpust 0,5m, v. kal. koe, litin. mst. rot ks 2260 K 23 % 1740.2 K 1.00
 
ACO Self - kombinovan eln stna, PP, ern ks 70 K 23 % 53.9 K 1.00
 
ACO Self - eln stna s odtokem DN100, PP, ern ks 250 K 23 % 192.5 K 1.00
 
ACO EuroSelf - kalov ko ks 470 K 23 % 361.9 K 1.00
 
ACO Self - Zatravovac panel 580x390, H38, PP ks 84 K 15 % 71.4 K 1.00
 
ACO Self - Znakovac tere pro zatravovac panely ks 15 K 15 % 12.8 K 100.00
 
Deska Makrolon 6mm ir m2 393 K 30 % 275.1 K 1.00
 
Deska Makrolon 8mm ir m2 434 K 30 % 303.8 K 1.00
 
Deska Makrolon 10mm ir m2 489 K 30 % 342.3 K 1.00
 
Deska Makrolon 16mm ir m2 778 K 30 % 544.6 K 1.00
 
Rohov lita PVC s tkan. 2,5m m 22.2 K 60 % 8.9 K 2.50
 
Soklov lita 100mm m 49.7 K 38 % 30.8 K 2.50
 
Soklov lita tl.0,8 2,5m 30 m 28.7 K 38 % 17.8 K 2.50
 
Soklov lita tl.0,8 2,5m 40 m 31.7 K 35 % 20.6 K 2.50
 
Soklov lita tl.0,8 2,5m 50 m 34.7 K 35 % 22.6 K 2.50
 
Soklov lita tl.0,8 2,5m 60 m 37.8 K 35 % 24.6 K 2.50
 
Soklov lita tl.0,8 2,5m 70 m 40.8 K 35 % 26.5 K 2.50
 
Soklov lita tl.0,8 2,5m 80 m 43.7 K 35 % 28.4 K 2.50
 
Bitagit R13 m2 30.2 K 15 % 25.7 K 20.00
 
lepidlo MS Polymer 55 bl 290 ml ks 183 K 25 % 137.3 K 1.00
 
Polyuretanov nzkoexp.pna 850 ml ks 183 K 25 % 137.3 K 1.00
 
Kompr.PU pska eco ed bm 124 K 25 % 93 K 12.50
 
Kompr.PU pska illac ed bm 256 K 25 % 192 K 25.00
 
Kompr.PU pska illmod600 ed bm 140 K 25 % 105 K 12.50
 
PVC pska TV110 ed/er. 3x9mm bm 134 K 25 % 100.5 K 30.00
 
PVC pska TV 120 ed/ern 1,5x9mm bm 194 K 25 % 145.5 K 60.00
 
PVC pska TV130 er.1,5x9mm bm 251 K 25 % 188.3 K 60.00
 
PE pska bez kryc fol. bl/antr bm 23.3 K 25 % 17.5 K 20.00
 
PE pska s kryc fol. bl/antr. bm 25.4 K 25 % 19.1 K 20.00
 
Butyl.pska oboustr.lep. TB 210 ern bm 352 K 25 % 264 K 45.00
 
Butyl.pska se st TB 211 0,6x6 mm bm 83 K 25 % 62.3 K 30.00
 
PVC provazec prm.4,8mm m 33 K 25 % 24.8 K 20.10
 
Butyl ALU 1,2x40mm ern bm 510 K 25 % 382.5 K 25.00
 
TE 211 oboustr.lep. pska 1x4mm bm 101 K 25 % 75.8 K 50.00
 
TE 212 oboustr.lep.pska 1x6mm bm 215 K 25 % 161.3 K 60.00
 
TA 200 0,25x9 mm transparent bm 395 K 25 % 296.3 K 33.00
 
SGT 9200 5x15mm bm 569 K 25 % 426.8 K 12.00
 
pska illmond TRIO- spra oken a dve bm 616 K 25 % 462 K 9.00
 
pska illmond TRIO FBA - spra oken a dve bm 396 K 25 % 297 K 10.00
 
TwinAktiv 50mm bez butylu bm 869 K 25 % 651.8 K 50.00
 
Keracolor FF-DE .110,113 - 25 kg kg 25 K 15 % 21.3 K 25.00
 
Paleta KM Beta 120/100 ks 220 K 0 % 220 K 1.00
 
Paleta KB Blok ks 180 K 0 % 180 K 1.00
 
Nahtpaste ke spoj.foli 310ml ks 119 K 25 % 89.3 K 1.00
 
Polyuret. tmel 15 bl 310 ml ks 104 K 25 % 78 K 1.00
 
Lep.PU 010 1K na polystyren 750ml ks 191 K 25 % 143.3 K 1.00
 
0 K 0 % 0 K 0.00
 
TwinAktiv EW s perlinkou bm 1899 K 25 % 1424.3 K 50.00
 
TwinAktiv 50mm EW s butylem bm 1388 K 25 % 1041 K 50.00
 
Paleta Knauf 125/200 ks 800 K 0 % 800 K 1.00
 
Paleta oby. ks 200 K 0 % 200 K 1.00
 
Paleta proklad ks 80 K 0 % 80 K 1.00
 
Paleta Thermopor ks 200 K 0 % 200 K 1.00
 
Paleta Tondach ks 260 K 0 % 260 K 1.00
 
Paleta Keratuk/klec/ ks 3500 K 0 % 3500 K 1.00
 
Paleta Ytong ks 210 K 0 % 210 K 1.00
 
Lepidlo OT 20 MS Polymer 600 ml ks 241 K 25 % 180.8 K 1.00
 
Lepidlo PU 700 ml ks 245 K 25 % 183.8 K 1.00